O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 11.08.2006r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zakres odpowiedzialności oraz sposób korzystania z usług CETI s.c. z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów 21/1 zwaną dalej CETI wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 944-15-01-368.

 2. Wniesienie opłaty abonamentowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 DEFINICJE

 1. CETI - CETI S.C. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów 21/1

 2. Sieć CETI - infrastruktura techniczna oraz oprogramowanie wykorzystywane przez CETI do realizacji oferowanych usług telekomunikacyjnych

 3. Abonent - oznacza podmiot będący stroną Umowy Abonenckiej zawartej z CETI

 4. Umowa Abonencka - zawarta na piśmie umowa o świadczenie przez CETI na rzecz określonego podmiotu usług telekomunikacyjnych

 5. Cennik - oznacza ustalany przez CETI cennik oferowanych usług telekomunikacyjnych

 6. Siła wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od CETI, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i którego następstwom nie można było zapobiec, w szczególności wojnę, pożar, powódź, strajk, zakazy lub nakazy wydane przez organy administracji publicznej lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, powodujące niemożność świadczenia przez CETI usług telekomunikacyjnych,

§3 WYPOWIEDZENIE

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo rezygnacji ze współpracy z zachowaniem 30-dniowego terminu.

 2. CETI zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowych w przypadku naruszenia przez Abonenta warunków regulaminu lub Umowy Abonenckiej.

 3. Abonent posiada prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez CETI warunków regulaminu lub Umowy Abonenckiej.

§4 ROZLICZENIA

 1. Pełny Cennik usług telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej www.ceti.pl .

 2. Rejestracja wszystkich usług odbywa się za pomocą zamówień składanych poprzez sieć Internet, faxem lub osobiście przez Abonenta.

 3. Na podstawie zamówienia CETI wystawia fakturę Pro Forma Abonentowi.

 4. Z chwilą otrzymania wpłaty za zamówioną przez Abonenta usługę, CETI wystawia fakturę VAT i rozpoczyna świadczenie usługi.

 5. Abonent zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych teleadresowych.

 6. Niniejszym Abonent upoważnia CETI do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§5 POUFNOŚĆ

 1. CETI zobowiązuje się nie kontrolować informacji przesyłanych przez Abonentów za pośrednictwem Sieci CETI.

 2. CETI zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Abonentów informacji na żądanie organów Państwowym do tego uprawnionych.

 3. Dane osobowe Abonentów nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w myśl Ustawy z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez CETI w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

§6 ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ

 1. Sieć CETI jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę. CETI zastrzega sobie jednak możliwość krótkich przerw (nie przekraczających sześciu godzin w skali miesiąca) ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją lub spowodowanych Siłą Wyższą.

 2. CETI świadczy usługi serwisowe wyłącznie w zakresie prawidłowości funkcjonowania Sieci CETI wykorzystywanej przez Abonenta do uzyskania usługi telekomunikacyjnej.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. CETI jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji usługi.

 2. Reklamacje można zgłaszać osobiście w siedzibie firmy, emailem na adres: reklamacje@ceti.pl, faxem lub telefonicznie pod numerem 012/632 31 22 lub

 3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby Abonenta
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • przydzielony Abonentowi numer umowy
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności
  • podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CETI

 1. CETI nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności.

 2. W przypadku jeśli suma godzin Awarii {X} będzie zawierać się w przedziale 7,2 do 72 to rekompensata wyniesie X/720*wysokość miesięcznego Abonamentu. Jeśli suma liczby godzin Awarii w miesiącu przekroczy 72 Abonentowi przysługuje rekompensata w wysokości miesięcznego abonamentu.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonent, bez względu na narodowość, jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za pliki umieszczone na jego koncie oraz pliki przez niego przesyłane za pośrednictwem sieci. CETI zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi Abonentowi bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli:

  • konto Abonenta zawiera treści sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem
  • Abonent narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne lub obyczajowe użytkowników sieci
 2. W przypadku łamania prawa przez Abonenta CETI poinformuje o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy Państwa.

§10 FAKTURY VAT

 1. Zgodnie z § 37 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.12.1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 154 poz. 797 z późniejszymi zmianami) do otrzymywania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych.

 2. Abonent upoważnia firmę CETI do wystawienia faktury VAT za usługę objętą niniejszą umową bez podpisu odbiorcy.

§11 SPORY

 1. Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze mediacji, za pośrednictwem sądu polubownego lub przez sąd właściwy dla siedziby Abonenta.


Copyright 1999-2022 CETI s.c.